Cefnogwch fy ymgyrch i fod eich AS Llafur nesaf

Play Video

cwrdd becky

Mae angen AS ar Ddwyrain Clwyd sydd hefo uchelgais am Ogledd Cymru a’r brwdfrydedd i frwydro yn Westminster ar gyfer dyfodol tecach a gwyrdd rydym ni yn haeddu. Rydym ni yn angen ymgeisydd hefo’r profiad i droi Dwyrain Clwyd yn goch yn yr etholiad nesaf.  

Rydw i’n ferch lleol o Bagillt. Fe es i Ysgol Merllyn, Ysgol Uwchradd y Fflint, ac Ysgol yr Alun yn Yr Wyddgrug, lle cefais llawer o gyfleoedd mewn cyfnod cafodd fy’n nheulu cymorth gan Llywodraeth Llafur DU. Mae gan bob plentyn yr hawl i’r cychwyn gorau mewn
bywyd.

Fel swyddog diwydiannol undeb llafur, dwi’n cydymdrafod ar gyfer pobl sy’n gweithio i amddiffyn a cryfhau eu hawliau. Rydw i’n gwybod, trwy brofiad, sut mae o’n teimlo i fargeinio hefo’r Torïaid, a dwi’n sicr bod angen arnym ni Llywodrath Llafur yn Westminster a Chymru i wellhau bywyd i bawb.

Rwyf wedi ymgyrchu hefo Llafur yn Delyn am 10 mlynedd. Enillais sedd cyngor “anghyraeddadwy” gan y Torïaid, sedd oedd ganddynt am 32 mlynedd. Fel Dirprwy Weinidog y Cabinet i Blant a Pobl Ifanc, rydw
i’n awrain y strategaeth cyngor ar gyfer trais ieuenctid a trosedd cylyll.  

Mae gen i’r gwreiddiau lleol ac yr profiad i ennill yma. Bydd Dwyrain Clwyd a Gogledd Cymru yn ardaloedd hanfodol i Llafur ennill yn yr etholiad nesaf. Yn ogystal a profiad, mae gen i’r ymgyrch i adeiladu y tîm cywir gyda bob aelod ni, i alluogi Llafur i ennill. 

Llwyddiannau

0 mlynedd
fel cynghorydd dinas a Dirprwy Weinidog y Cabinet i Blant a Pobl Ifanc
0 mlynedd
fel cyfarwyddwr ar y bwrdd llywodraethu Cymorth i Ferched lleol
0 mlynedd
o perigloriaeth Torïaid wedi’i dymchwel i ennill fy’n etholaeth
0
amser rydw i wedi cynrychioli Delyn yn y cynadleddau parti Llafur
0 + mlynedd
o ymgyrchu hefo Llafur yn Delyn
0 +
1100+ oedd y cynnydd yn y fwyafrif Llafur yn fy etholaeth yn 2022

Profiad i Ennill

IMG_3188

Ymgyrchu yn Gogledd Cymru

Ymgyrchais yn Delyn a’r ardaloedd cyfagos ers fy harddegau. Gwasanaethais fel y Swyddog Ieuenctid is Llafur Delyn a sefydlais Llafur Ifanc Delyn. Cynrychioliais Delyn mewn 5 cynadledd parti Llafur.

IMG_3719

Rhaglen Ymgeiswyr y Dyfodol i Llafur a Fenywod mewn Arweinyddiaeth Jo Cox

datblygu y safonau uchel o wasanaeth cyhoeddus – beth mae Dwyrain clwyd yn haeddu.

IMG_6451

Frwydro am bobl sy’n gweithio

Negodwr undeb llafur, yn gweithio pob dydd i wella cyflog, telerau ac amodau i bobl sy’n gweithio.

Dod â thrais yn y cartref i ben

Mae trais yn erbyn merched a genethod yn mater gwleidyddol. Dwi’n falch i fod yn cyfarwyddwr a ymddiriedolwr ar fy bwrdd Cymorth i Ferched lleol i cefnogi’r frwydr yn erbyn.

Blaenoriaethau

Swyddi Gwyrdd

Gweitho hefo’r Senedd i cynyddu’r cyfanswm o swyddi digoel a chynaliadwy diwydiant gwyrdd ar arfordir Gogledd Cymru.

Trafnidiaeth

Cryfhau cysylltiadau trafnidiaeth ar draws yn Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, i ganiatau teithio hawdd i ein poblogaeth ac ein busnesau iddyn nhw ffynnu.

Diogelwch mewn henaint

Mae pawb yn Dwyrain Clwyd in haeddu mwynhau urddas mewn henaint, i gael gofal personol gwych heb y gofyniad i werthu eu cartref amdani.

Cysylltu Dwyrain Clwyd

Mae’r etholaeth newydd yn angen ymgeisydd sydd yn gallu uno aelodau o CLPs gwahanol, dathlu y traddodiadau a’r llwyddiannau sydd gan pob ardal ac ymuno gyda’n gilydd i guro’r Torïaid yn yr etholiad nesaf.

Taclo trais ieuenctid a ymddygiad gwrthgymdeithasol

Darparu cyfleoedd i bobl ifanc a chefnogi llywio heriau bywyd yw y ffordd i helpu atal trais ieuenctid. Mae’n rhaid is AS’s Llafur brwydro am hyn yn Westminster

Tai

Mae angen arnym ar gyfer mwy o gartrefi sydd gyda ansawdd uchel ac yn fforddiadwy ar draws yr etholaeth. Dylai diogelwch o gartref fod yn dyhead realistig i bawb. 

Falch o gael cefnogaeth gan